תקנון ותנאי השימוש באתר

 1. כניסתך לאתר "flysure.co.il" ושימוש באתר להלן "מחשבון השוואת מחיר" לטובת השוואת מחירים בין ביטוחי נסיעות לחול בין אם לחצת על כפתור "אני מאשר" ובין אם לא, מהווה את הסכמתך לאמור בו ולכך שקראת את תנאי התקנון תנאי השימוש ואת התנאים הנוספים וכי הבנת אותם והנך מסכים אליהם, ובכל פעם שאתה עושה שימש באתר הנך מסכים לתנאים הללו בכפוף וכנגד הסכמתך 
 2. מובהר כי המשתמש אשר מקבל הסכם לשימוש אישי בלבד אתר ""FLYSURE למטרת הצעות מחיר ולא לשם שימוש אחר אשר האתר לא נועד לו.
 3. האתר הינו זירה לקבלת הצעות מחיר והשוואות כיסויים בלבד המוצעות על ידי חברות ביטוח שונות, ואתר אינו אתר לרכישת פוליסות ו\או מכירת פוליסות ביטוח לנסיעות לחו"ל
 4. סימולטור השוואת המחיר הינו תוכנה וחל איסור מוחלט להסיר את סימן זכויות היוצרים המופיע באתר "flysure.co.il"
 5. במסגרת השימוש "flysure.co.il" המשתמש יידרש להזין פרטים מסוימים לצורך קבלת הצעת מחיר. בשימוש באתר הנ"ל מצהיר, כי הנך מודע לכך, וכי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין הזנת נתונים שגויים על ידי משתמש, או בגין קליטה שגויה של נתוני המשתמש על ידי הסימולטור.
 6. מובהר כי המידע באתר "flysure.co.il" מתעדכן ידנית לעתים רחוקות בלבד ולא באופן אוטומטי, על המשתמש לשים לב לכך כי נתוני חברות הביטוח המופיעים באתר או בסימולטור מתעדכנים פעם ל- 60 יום בערך. תדירות עדכון נתונים אלו עלולה להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש.
 7. חישובי מחירי הפוליסות באתר "flysure.co.il" וכן פרטיי הכיסויים נעשים על תוך שימוש בנתונים המתקבלים מחברות הביטוח מעת לעת. ייתכן כי בעת השימוש ב"סימולטור" נתונים שסופקו על ידי חברת ביטוח מסוימת יהיו בלתי עדכניים או שגויים. האתר "flysure.co.il" לא ישא באחריות כלשהי בגין הפסד או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בנתונים.
 8. "flysure.co.il" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או לבטל היבט או פונקציה כלשהיא של "הסימולטור", וזאת ללא כל הודעה מראש. "flysure.co.il" ולרבות הסימולטור שבה, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר, אנו עושים ככול שביכולתנו לעדכן את כל הפונקציות בתוכנה, אף על פי כן השימוש בסימולטור איננו מבטיח כי כל התכונות בו יהיו זמינות לשימוש, בשל חברות הביטוח או בהסתמכות עליהם.
 9. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות בין היתר העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות השימוש ו/או אינם שייכים לך ועלולים להפר זכויות על קניין האתר מכל סוג שהוא, העלאת תכנים או מידע במטרה לפרסם, העלאת פרטים או מידע שיש בו כדי לפגוע, העלאת תכנים או מידע שאינם מדוייקים, העלאת תכנים או מיידע העלול להזיק למשתמשים אחרים כגון תוכנות מזיקות , וירוסים, סוס טרויאני וכו.
 10. זכויות היוצרים באתר "flysure.co.il" ובסימולטור בתוכו ובכל התכנים המופיעים אגב השימוש באתר, לרבות טקסטים, גרפים, תמונות, איורים, סרטוטים, טבלאות או שילובם של אלו, שייכות באופן בלעדי לאתר" "flysure.co.il
 11. בנוסף לאמור בסעיף 9 לעיל, כל המידע המופיע באתר זה הינה רכושה הבלעדי של "flysure.co.il" לענייו זה מידע – כל החומר והנתונים בכלל זה המידע בנוגע לפעילות הסימולטור וקוד התוכנה, נוסחאות, תמונות, תיאורים, ציורים, ביטויים, שרטוטים, רישומים, סרטונים, אודיו, ולרבות עיצובם.
 12. אתר זה  כולל מידע המהווה קנין רוחני של בעלי האתר ובכלל זה פטנטים, זכיות יוצרים, סודות מסחריים, הינם לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשו כל פעולה במידה-כולו או חלקו שיש בה כי לפגוע בזכויות קניין אלה, ולרבות לא ניתן להציג, לערוך, לשנותו, לשפרו, ליצור נגזרות, למכור ולסחור בו או לנצל כל דרך אחרת את התוכנה ו/או זכויות קניין הרוחני בה, בין זכויות רשומות או בלתי רשומות, ללא רשותה המפורשת מאת "flysure.co.il".
 13. ואין לראות ב" flysure.co.il " ומפעילים מטעמה כאחראים לכל התוכן מידע זה והיא לא תהיה אחראית לנזק מכל מין וכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ולא תישא באחריות כלשהי בגין נזק כלשהו, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש או לצד שלישי עקב השימוש ו/או ההסתמכות במידע המופיע בסימולטור  
 14. כל תכני ושרותי " flysure.co.il" מסופקים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות ללא אחריות עבור מידעים, נתונים, זמינות או רציפות השרות, נכונות או תועלת המידע, הפרת זכויותיהם של צדדים שלישים או התאמת התוכנה למטרה כלשהי.
 15. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והא יפרוש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור חיפה תהא הסמכות השיפוט היחידה והבלעדית לדון בכל הסכסוכים בין הצדדים. 

מודגש בזאת:

 • אתר " flysure.co.il" משמש לצורך מתן הצעת מחיר בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה
 • המחירים הינם תחת שלא ידרשו תוספות חיתומיות וללא כל התחשבות בתוספת חיתום רפואי במידה ויש ו/או מקצועי ו/או תחביבי ו/או אחר.
 • תעריפי הביטוח עשויים להשתנות מידי פעם, התעריפים המחייבים הם התעריפים המופעים בחברה.
 • ההצטרפות לפוליסות כפופה להשלמת ההליך החיתומי ולאישור חברת הביטוח ולתנאי הפוליסה כפי נוסחם מעת לעת.